Retningslinjer mot slaveri og menneskehandel

Eaton Corporation plc er forpliktet til å sikre at deres leverandører ikke bruker slavearbeid eller deltar i menneskehandel. Eatons etiske regler fastslår at respekt for menneskerettigheter er et grunnleggende Eaton-prinsipp, et prinsipp som både Eatons ansatte og leverandører er forventet å respektere. Eatons etiske regler forbyr spesifikt at Eatons leverandører bruker tvangsarbeid av noe slag.

Eatons leverandører er pålagt å følge Eatons regler for leverandører («leverandørreglene»), som finnes på:

http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/SupplierCodeofConduct/index.htm

Eaton krever at dets leverandører bekrefter at de driver i samsvar med leverandørreglene.

Ifølge vilkårene i leverandørreglene, kan Eaton kontrollere leverandørenes etterlevelse av leverandørreglene, og i tilfeller der man finner alvorlig risiko, kan denne kontrollen være umiddelbar og uanmeldt. Eaton overvåker sine forsyningskjeder for overholdelse av leverandørreglene, men en slik overvåking fokuserer vanligvis ikke utelukkende på menneskehandel eller slaveri. Og selv om Eaton jevnlig kontrollerer sine leverandører av en rekke årsaker, utføres vanligvis ikke disse kontrollene utelukkende for å fastslå samsvar med forbudet mot slavearbeid eller menneskehandel. Eaton engasjerer som hovedregel ikke tredjeparter til å vurdere samsvar med menneskehandel- eller slavearbeidslover. Eaton vil imidlertid undersøke raskt og grundig eventuelle krav eller indikasjoner om at en leverandør er engasjert i menneskehandel eller slavearbeid, eller på annen måte ikke driver i samsvar med Eatons etiske regler eller leverandørregler. Alle krav som gjøres gjennom etikkontoret vil bli rapportert til revisjonsutvalget i Eatons styre sammen med utfallet av kravet og/eller funnene i en etterforskning. Leveringskjedeadministrasjonen og andre Eaton-ledere får opplæring i Eatons retningslinjer for etikk og leverandørregler, selv om spesifikk trening i å utrydde slavearbeid eller menneskehandel generelt ikke gis.

Eaton vil ikke fortsette å kjøpe varer eller tjenester fra en leverandør som viser seg å være engasjert i menneskehandel eller benytter seg av slavearbeid.