Vilkår

Eaton, dets datterselskaper og tilknyttede («Eaton») nettsteder («Eatons nettsteder») tilbys av informasjonshensyn. Med mindre noe annet er spesifisert, kan alt materiale på disse nettstedene kun lastes ned for personlig, ikke-kommersiell bruk med opphavsrett og varemerker til stede. Ved å bruke disse nettstedene samtykker du («avtalen») i å overholde disse vilkårene.

Brukertilgang Eaton kan når som helst, etter eget skjønn: (1) tilbakekalle tilgangen for enhver bruker av dette nettstedet, (2) modifisere, endre, trekke tilbake eller slette dette nettstedet og/eller noen av disse bruksvilkårene helt eller delvis.

Koblinger til tredjeparts nettsteder
Eventuelle koblinger på Eatons nettsteder kan tillate brukeren å forlate Eatons nettsteder. Disse koblede nettstedene kontrolleres kanskje ikke av Eaton, og Eaton er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene eller koblingene på et tilkoblet nettsted. Eaton tilbyr disse koblingene bare som en praktisk løsning, og at en kobling tilbys, vil ikke si at nettstedet som det kobles til er godkjent, tilknyttet eller sponset av Eaton. Hvis du velger å besøke et tilkoblet nettsted, gjør du det på egen risiko.

Varemerke
«Eaton», EATON (LOGO) og/eller andre Eaton-navn eller produkter som er nevnt her, er varenavn, varemerker og/eller tjenestemerker for Eaton Corporation plc eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper («Eaton-merker») og er registrert i mange land rundt om i verden. Eaton-merker skal bare brukes under lisens. All annen bruk er et uautorisert bruk. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varenavn, varemerker eller tjenestemerker for de respektive eierne.

Programvare
All programvare («programvare») som kan lastes ned fra serveren på dette nettstedet, kan være opphavsrettslig beskyttet av Eaton og/eller dets leverandører. Bruk av programvaren styres av vilkårene i sluttbrukerlisensavtalen som følger med eller inngår i programvaren («lisensavtalen»). Programvare som gjøres tilgjengelig for nedlasting er utelukkende ment for sluttbrukere i henhold til lisensavtalen. Reproduksjon eller redistribusjon av programvaren som ikke er i samsvar med lisensavtalen, er uttrykkelig forbudt ved lov. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, ER KOPIERING ELLER GJENGIVELSE AV PROGRAMVAREN TIL EN ANNEN SERVER ELLER STED FOR YTTERLIGERE REPRODUKSJON ELLER SPREDNING UTTRYKKELIG FORBUDT. HVIS PROGRAMVAREN ER UNDERLAGT EN GARANTI, ER DET KUN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LISENSAVTALEN. MED MINDRE NOE ANNET ER BEGRENSET AV GJELDENDE LOV OG UNNTATT GARANTIENE I LISENSAVTALEN, AVVISER EATON HERVED ALLE GARANTIER OG VILKÅR MED HENSYN TIL PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR NÅR DET GJELDER SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG UKRENKELIGHET.

Lisens til Eaton
Eaton ønsker ikke at du sender konfidensiell eller fortrolig informasjon via Eatons nettsteder. Ved å legge ut meldinger, laste opp filer, legge inn data eller delta i noen annen form for kommunikasjon gjennom denne tjenesten, samtykker du i å gi Eaton en avgiftsfri, evigvarende, ikke-eksklusiv, ubegrenset global lisens til å:

  • bruke, kopiere, viderelisensiere, tilpasse, overføre, sende på nytt, distribuere og/eller offentlig fremføre eller vise slik kommunikasjon.
  • viderelisensiere til tredjepart en ubegrenset rett til å utøve alle de foregående rettighetene som er gitt med hensyn til kommunikasjon.


De foregående tillatelsene skal omfatte retten til å utnytte alle rettigheter i slik kommunikasjon, herunder blant annet lover om opphavsrett, varemerker, servicemerker, patentlover eller annen immaterialrett, inkludert reklamelover under alle relevant jurisdiksjoner.

Ansvarsfraskrivelse
DATAENE OG INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET ANTAS Å VÆRE NØYAKTIG, MEN KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER OG TYPOGRAFISKE FEIL. EATONS NETTSTEDER LEVERES «SOM DE ER» UTEN GARANTIER AV NOE SLAG ELLER VILKÅR, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER BLANT ANNET GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG UKRENKELIGHET. EATON GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE PÅ DETTE NETTSTEDET IKKE VIL BLI FORSTYRRET ELLER ER FEILFRIE, AT FEIL VIL BLI RETTET ELLER AT DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT OPPSLAGSTAVLER ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER FOR SKADER FORÅRSAKET AV EVENTUELLE FEIL, AVBRUDD, SLETTINGER, DEFEKTER OG FORSINKELSER I DRIFT ELLER OVERFØRING. DATAVIRUS, KOMMUNIKASJONLINJEFEIL, TYVERI ELLER ØDELEGGELSE ELLER UAUTORISERT TILGANG TIL, ENDRING AV ELLER BRUK AV JOURNALEN, ENTEN FOR KONTRAKTSBRUDD, ERSTATNINGSPLIKTIG ATFERD, UAKTSOMHET ELLER NOEN ANNEN ÅRSAKEN TIL SKADEN. DU BEKREFTER SPESIFIKT AT EATON IKKE ER ANSVARLIG FOR ÆREKRENKENDE, STØTENDE ELLER ULOVLIG OPPTREDEN FRA ANDRE ABONNENTER ELLER TREDJEPARTER, OG AT RISIKOEN FOR SKADE FRA DE FOREGÅENDE, ER DIN. MED MINDRE NOE ANNET ER BEGRENSET AV GJELDENDE LOV, VIL EATON ELLER EN PERSON ELLER ENHET SOM ER INVOLVERT I Å LAGE, PRODUSERE ELLER DISTRIBUERE EATON-PROGRAMVARE, IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER, HERUNDER BLANT ANNET DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE SKADER ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER SOM FØLGE AV BRUK ELLER IKKE Å KUNNE BRUKE EATONS PROGRAMVARE ELLER NETTSTEDET. DU ERKJENNER HERVED AT BESTEMMELSENE I DENNE PARAGRAFEN SKAL GJELDE FOR ALT INNHOLD PÅ NETTSTEDET

Begrensning av ansvar
IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL EATON VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER AV NOE SLAG, INKLUDERT SPESIELLE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER KNYTTET TIL BRUK AV DENNE SIDEN, MED MINDRE ANNET ER BEGRENSET AV GJELDENDE LOV. EATON ANBEFALER KUN DE BRUKSOMRÅDENE FOR PRODUKTENE SOM ER SPESIFISERT I SELSKAPETS KATALOGER ELLER ANNEN LITTERATUR FRA SELSKAPET, OG FRASKRIVER SEG HERVED ETHVERT ANSVAR FOR ANNEN BRUK ENN DEN SOM ER SPESIFISERT. PRODUKTENE ER EVENTUELT UNDERLAGT GARANTI BARE I SAMSVAR MED PRODUKTENES SALGSVILKÅR. DU SIER DEG SPESIFIKT ENIG I AT EATON ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN ÆREKRENKENDE, KONKURRANSEHEMMENDE, STØTENDE ELLER ULOVLIG ATFERD FRA NOEN BRUKERE. HVIS DU ER MISFORNØYD MED NOE MATERIALE FRA EATON, ELLER MED NOEN AV EATONS VILKÅR, ER ENESTE UTVEI Å SLUTTE Å BRUKE NETTSTEDET.

Oppslagstavler
Denne tjenesten kan omfatte oppslagstavler og chatterom («oppslagstavler») som gjør det mulig å gi tilbakemeldinger til Eaton og delta i sanntidsinteraksjon mellom brukerne. Eaton kontrollerer ikke meldinger, informasjon eller filer som leveres til oppslagstavler. DET ER ET VILKÅR FOR DIN BRUK AV OPPSLAGSTAVLER OG DENNE SIDEN AT DU IKKE:

  • begrenser eller forhindrer andre besøkende på nettstedet i bruk av oppslagstavler.
  • legger ut eller overfører noe ulovlig, konkurransehemmende, truende, fornærmende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, vulgær, pornografisk, blasfemisk eller uanstendig informasjon av noe slag, herunder blant annet noe som er eller oppmuntrer til krenkende oppførsel av noe slag, som vil utgjøre en kriminell eller sivilrettslig handling, som kan gi opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte krenke noen lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov.
  • legger ut eller overfører informasjon, programvare eller annet materiale som bryter eller krenker andres rettigheter, inkludert materiale som krenker personvern eller ytringsfrihet eller som er beskyttet av opphavsrett, varemerker, patenter eller andre eiendomsrettigheter, eller er en avledning av et opphavsrettsbeskyttet verk med hensyn til dette, uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra eieren eller rettighetshaveren.
  • legger ut eller overfører informasjon, programvare eller annet materiale som inneholder virus eller andre skadelige komponenter.
  • legger ut, overfører eller på noen måte utnytter noe informasjon, programvare eller annet materiale til kommersielle formål, eller materiale som inneholder reklame, annet enn for Eatons forretningsmessige mål.


Du forstår at Eaton ikke har noen forpliktelse til å overvåke eller redigere innholdet i oppslagstavlene. Eaton forbeholder seg imidlertid retten til alltid å kunne offentliggjøre informasjon lagt ut av deg eller en annen bruker som kan være nødvendig for å oppfylle enhver lov, forskrift eller krav fra myndighetene, eller redigere og avvise innlegg eller fjerne enhver opplysning eller materiale, helt eller delvis, som etter Eatons skjønn er støtende eller i strid med disse vilkårene.

Skadesløsholdelse
Du godtar å forsvare, godtgjøre og holde Eaton, dets lisensinnehavere og Eatons respektive styremedlemmer, ledere, ansatte og fullmektiger skadesløse fra og mot alle forpliktelser, krav, skader og utgifter, inkludert rimelige advokathonorarer, som følge av din bruk av nettstedet, eller din overtredelse eller påståtte brudd på vilkårene i denne avtalen.

Lovvalg
Denne avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i staten Ohio, uten hensyn til noen lovprinsipper eller -konflikter. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen viser seg å være ulovlig, ugyldig eller av annen grunn ikke kan håndheves, skal den aktuelle bestemmelsen anses som atskilt fra denne avtalen og ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten til de gjenværende bestemmelsene.

Internasjonale brukere
Eatons nettsteder kontrolleres, drives og administreres fra USA. Eaton gir ingen garanti for at Eatons nettsteder er passende eller tilgjengelige for bruk utenfor USA. Det er forbudt å få tilgang til Eatons nettsteder fra land eller territorier der innholdet på Eatons nettsteder kan være ulovlig eller forbudt. Du kan ikke bruke Eatons nettsteder eller materiale på nettstedet som kan krenke amerikanske eksportlover eller -forskrifter.

Merknadskrav fra DMCA
Varsler om påståtte brudd på opphavsrett må sendes i henhold til Title 17, U.S.C. Section 512(c) til tjenesteleverandørenes utpekte fullmektig: Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114, Irland 216-523-4131, danielskalka@eaton.com.

Opphør
Denne avtalen utgjør hele avtalen og gjelder til den sies opp av Eaton når som helst, uansett årsak uten forvarsel. Ved oppsigelse er du ikke lenger er autorisert til å få tilgang til dette nettstedet eller oppslagstavlene, og restriksjonene som blir pålagt deg med hensyn til materiale som lastes ned fra enten dette nettstedet eller oppslagstavlene, ansvarsfraskrivelsene og begrensningene av ansvar som er fastsatt i denne avtalen, skal gjelde også etter oppsigelse.